REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM SZKOLENIU:

„SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE PSYCHOONKOLOGII”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Matki i Dziecka (zwanym dalej Organizatorem) dla personelu medycznego w zakresie psychoonkologii.

2. Szczegółowe informacje dot. terminów, wykładowców i programu szkoleń znajdują się na stronie internetowej: psychoonkologia.imid.med.pl

3. Szkolenia są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie.

2. Szkolenie trwa 2 dni (po 8 godzin) i ma formę seminaryjno-warsztatową.

3. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00 a kończy ok. godz. 17.00.

4. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch oraz przerwa kawowa.

5. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty, poczęstunek w formie lunchu oraz przerwę kawową.

6. Po odbyciu szkolenia uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

7. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

8. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

9. Materiały po szkoleniu dostępne będą na stronie internetowej: psychoonkologii.imid.med.pl, w zakładce WYKŁADOWCY/materiały do pobrania. Po szkoleniu do uczestników drogą mailową zostanie rozesłany kod uprawniający do pobrania materiałów merytorycznych.

10. Na co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania materiałów szkoleniowych.

 

§ 3 Zgłoszenia na szkolenie

1. Każdy uczestnik ma zagwarantowany bezpłatny udział w szkoleniu.

2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: psychoonkologia.imid.med.pl

3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.

4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W szkoleniu bierze udział personel medyczny, a w szczególności: lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy oraz fizjoterapeuci.

7. Realizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału w szkoleniach organizowanych w danym województwie jedynie osobom zatrudnionym na terenie danego województwa oraz województw sąsiadujących.

8. Organizator ma możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkolenia, który odbywa się najbardziej ekonomicznym środkiem transportu, a mianowicie:

a) Zwrot za bilet PKP lub innego przewoźnika 2 klasą, PKS lub miejskiego zakładu komunikacji

b) W przypadku braku możliwości wykorzystania powyższych środków transportu na trasie dojazdu na szkolenie dopuszcza się wykorzystanie jako środek transportu samochodu osobowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

9. W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia biletów, bądź oświadczenia o przebytych kilometrach. Środki będą zwracane możliwie najszybciej i bez zbędnej zwłoki po dokonaniu rozliczenia przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika nr konta bankowego. Oświadczenie będzie dostępne do wypełnienia w dniu szkolenia u przedstawiciela Organizatora. Zwrot kosztów możliwy jest jedynie dla osób z województwa w którym, odbywa się dane szkolenie lub z województw sąsiednich tylko dla tego województwa.

10. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów dojazdu dla Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu tych kosztów.

11. Decyzja o zwrocie będzie rozstrzygana na podstawie kolejności kompletnego wpływu dokumentów rozliczeniowych Uczestników, tj. oświadczeń i biletów.

12. Koszty zakwaterowania i ewentualnego noclegu pokrywa sam uczestnik szkolenia.

13. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest tożsamy z złożeniem elektronicznej rejestracji na Szkolenie.

14. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem o braku możliwości złożenia rezygnacji.

 

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest max. do pięciu dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Można dokonać jej przesyłając do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na adres e – mail: katarzyna.maleszewska@imid.med.pl

2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.

3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na szkolenie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

6. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z Uczestników.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany i poprawiania.

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań

związanych z obsługą szkolenia.

4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, poprzez umieszczanie zdjęć na stronie

internetowej, na tablicach ściennych i w folderach w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej szkolenia: psychoonkologia.imid.med.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

3. Wprowadzone zmiany dot. regulaminu, programu szkolenia, zaistniałe niezależnie od Organizatora będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są szkolenia.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Kontynuując przebywanie na tej stronie, wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Zamknij